UV-VIS Shimadzu UV-2700

Item: UV-VIS
Maker: Shimadzu
Model: UV-2700
Vintage: 2013yr
Configuration:
UV-2700
Sample waste unit(SWA-2)
Software(UV Probe)
닫기